Zpět na úvod Historie Jedovnický kostel Obce farnosti Ohlášky Kalendář Fotky Videa Kontakty

 

Stručný výpis událostí jedovnické farnosti od roku 1935

1935
Při oslavě 150 let vysvěcení kostela ve dnech 27-29. září 1935 byl slavnostně rozsvícen světelný kříž za veliké účasti věřících.

Kostel z roku 1935

1936
Dne 17.5.1936 byla posvěcena nově postavená kaple v Lesním údolí. Velikou zásluhou rodiny Klímovy, jejichž syn měl být knězem.

1938
Dne 4.12.1938 byl vysvěcen rozšířený hřbitov. Na hřbitově je studna hluboká 12 m (vodu nalezl virgulí farář Vodák) a stavbu nákladem 41 000 Kč provedl stavitel p. Bezrouk z Jedovnic.

1939
Vykopání studny na faře hluboké 9,5 m. Vodu nalezl farář Vodák.

1940
Posvěcení hřbitova v Senetářově. 2.2.1940 zemřel bývalý jedovnický farář Rudolf Kalina.

1941
Dne 1.11.1941 se jedovnickým kaplanem stal P. Josef Zouhar.

1942
Dne 19.3.1942 proběhlo zasvěcení Senetářova pod ochranu svého patrona sv. Josefa, jemuž celá obec slavnostně slíbila pro případ, že nedojde ke stěhování vynucenému hrozícím rozšiřováním vojenského prostoru nebo že se šťastně vrátí a že postaví novou nebo aspoň opraví starou kapli svatého Josefa. Tento slib nebyl sice zapsán, ale byl slavnostně pronesen před sochou sv. Josefa v Jeho kapli a potvrzen společným sv. přijímáním celé obce. (Tento slib byl obnovován i v roce 1943 a 1944).
Dne 26.11.1942 byly do sběrny Moravská Ostrava odevzdány 2 zvony o váze 472 kg a 322 kg.
Dne 30.8.1942 byla posvěcena kaple v Kotvrdovicích. Oltář nákladem 10 000 Kč byl pořízen v Olomouci.

1944
Nákladem 24 000 Kč byly pořízeny věžní hodiny. Sochař Rada zhotovil jesličky.

1947
V červnu 1947 nastoupil jako farář František Vavříček, narozený 25.10.1913 ve Čtyřech Dvorech, farnost Prosetín, dřívější farář v Krásném u Poličky. Provedení generální opravy fary (omítky, podlahy, okna, okapy a vodovod). Opravu vedl stavitel pan Trojáček z Rudice. V Kotvrdovicích byla pořízena a posvěcena nová křížová cesta.

Jedovnická fara ze dvora, fara ze zahrady a nynější farská garáž

1948
Z obavy zřícení bylo provedeno nastavení věže o 4 metry na nynějších 36 m. Zřízení kanalizace kolem kostela a odkopání 1 m hlíny po horní straně kostela z důvodu vlhka v kostele. Bylo odvezeno 350 koňských fůr. Byly pořízeny dubové zpovědnice a nábytek do sakristie.

Nová věž, konstrukce p. Svěrák, pokrývač p. Keprt

1952
Vymalování kostela a pořízení nových varhan. Opravení křížové cesty – tyrolská práce z alpské kosodřeviny.

1954
Pokrytí kostela novou krytinou a pořízení topných těles do lavic.

Pokrývání kostela

1956
Vyrovnání terénu před kostelem (150 t materiálu) a položení drobných žulových kostek. Pořízení hřbitovních bran. Toho roku hřbitov přechází do správy MNV v Jedovnicích. 11.5.1956 zemřel v Rudici ve věku 45 roků P. Jiří Klíma kooperátor v Karlových Varech.

Rekonstrukce hřbitova (první fotka - Josef Ševčík s koňmi, druhá fotka - 2. zleva Antonín Sedlák)

1957
Pořízení nových věžních hodin s elektrickým natahováním. Nová omítka na celý kostel, nové okapy a jejich svedení do kanalizace. Všechny dělníky, kteří pracovali na kostele, jsme stravovali na faře z vlastních prostředků našeho hospodářství. Během let kousek po kousku jsme také přitom opravili zeď kolem farní zahrady.

Nová fasáda na kostele - zedníci z Drnovic u Vyškova, předposlední fotka - Slečna u míchačky, poslední fotka - kanalizace kolem kostela

1959
Fara se dočkala nové krytiny a komínů – OSP Blansko.

1960
Oprava hřbitovní zdi na straně márnice.

Farská zahrada a prázdniny na Hostýně

1961
Dne 1.5.1961 byl do Žďárné přeložen P. Josef Zouhar. Působil zde bez 4 měsíců 20 let. Od roku 1746, pokud jsou záznamy ve farní kronice, byl ve farnosti vždy kromě faráře kooperátor. Teprve letos po 215 letech, zůstal v jedovnické farnosti farář sám.

1962
Primice P. Ladislava Dvořáka rodáka z Krásenska, kterému byla naše fara druhým domovem.

Fotka z 27. 5. 1962

1963
Bylo přikročeno k úpravě hlavního oltáře podle návrhu mladých pražských umělců - Mikuláš Medek, Jan Koblasa, Karel Nepraš a Josef Istler - a pořízení nového rampového osvětlení. Nový oltář byl nákladný, ale při jeho budování se ukázala nevšední štědrost farníků, kterou jsme nezakusili při žádné jiné opravě. Všechny práce dělnické i stavění lešení i těžké dlabání pro nové elektrické vedení vykonali farníci zdarma. Zvlášť vydatně pomáhal kostelní hospodář Bohumil Grim, dělník v Jedovnicích, a Rudolf Sedlák, rovněž dělník v Jedovnicích.

1964
Na vánoce pořízen nový svatostánek z poměděného hliníku, silně pozlaceného. Znázorňuje dílo Božího vykoupení.

1965
Na velikonoce dány nové svícny. Jsou cínové, porodiované. Dne 4.7.1965 měl v Jedovnicích svoji druhou primiční mši pražský rodák P. ing. Josef Mixa. Na kněze byl vysvěcen ve svých 39 letech. Ovládá 6 jazyků a často o prázdninách pobýval na naší faře.

Nové svícny z 12. 6. 1965

1966
Byla zvětšena kaple v Kotvrdovicích a zbourána nepoužívaná zvonice. Také dány nové dveře a okna. Celkový náklad 100 000 Kč. Architekt Ivan Nosek z Teplic.

1967
Dne 2.7.1967 byly posvěceny 2 nové zvony o váze 690 a 370 kg v ceně 120 000 Kč.

1968
Dne 30.6.1968 před farou za účasti 8 000 lidí primice senetářovského rodáka P. Josefa Zouhara , který se stal od 1.9.1969 kaplanem v Jedovnicích. Fara dostala novou omítku, nově jsou natřena také okna a dveře. Cena 40 000 Kč.

1. svaté příjímání a dovolená v Mnichově - P. Vavříček a arch. Horváth

1969
Začátek stavby nového kostela v Senetářově. Architekt Ludvík Kolek a ing. Otakar Vrabec. Kopání základů a přípravné práce. Vyplaceno 850 000 Kč. Největší zásluhu na stavbě nového kostela má tesař – důchodce Karel Skoták, Suchdol č. 50. Přesně pracoval podle plánů kterým rozuměl a ještě si je propracoval. Denně byl na stavbě a pracoval jen za úhradu cestovného.

1970
Na kostele v Senetářově odpracováno 11 000 hodin a proplaceno 550 000 Kč. Ve farním kostele dokončena úprava presbytáře dle nové liturgie. Nový oltář z celistvého kusu rumunského mramoru, ambon a svatostánek. Přispěním P. J. Mixy, arcibiskupského sekretáře v Praze, máme v Senetářově a v Jedovnicích naftová kamna. V srpnu odchází P. J.Zouhar do Moravské Nové Vsi a jako nový kaplan nastupuje P. Josef Ondráček z Blažovic.

1971
S Boží pomocí jsme dokončili stavbu nového filiálního kostela v Senetářově a 11. července jsme tam měli první bohoslužby, při nichž koncelebrovalo 10 kněží rodáků ze Senetářova. Okolí Senetářova bylo obklíčeno státní bezpečností a silnice uzavřeny, takže účastníci bohoslužby museli přijít pěšky lesem. Státní úřady povolily užívání nového kostela pod podmínkou, že nebude slavnostně vysvěcen.
Zbourání staré kaple a přemístění kříže a sochy sv. Josefa.

1972
V Jedovnicích vykopána jímka na naftu, pořízena nová velká zdvojená okna a též okna na oratořích. Zasazeno 9 nových dubových dveří.

1973
Nová akumulační kamna 2+2 ve Vilémovicích a Kotvrdovicích.
Jedovnice – izolace Božího hrobu proti vlhkosti.
Kaplan P. Josef Ondráček odchází jako vikář na Petrov a 1.8.1973 nastupuje novosvěcenec P. Jiří Mikulášek z Brna (dědeček pocházel z Lipovce).

1974
V Jedovnicích dány nové dveře a brána u hlavního vchodu. V kostele odkopána vlhká omítka, vyzděny větrací kanály až nahoru k oknům a kostel byl vymalován.
Paní Dytrychová přelila prostřední prasklý zvon / v záruce /. Boční oltáře přizpůsobeny vnitřku kostela, schody na kůr obloženy dřevem a v kostele pořízen rozhlas.

1975

Křtiny - 25 let kněžství P. Prnky

1976
4 nová okna v lodi dle návrhu L. Kolka. Zábradlí od oltáře přemístěno na kůr.

1977
Ve Vilémovicích nová dlažba, nový kůr, oltář, ambon a hlavní dveře.

1978
Hospodářské budovy na faře nově pokryty hliníkovým plechem.
Dne 18. ledna 1978 měla pohřeb matka naší hospodyně Anna Pospíšilová ve věku 90 let. Byla to matka nás kněží a celé farnosti. Tichá, věrná, pracovitá a dobrá.
Dne 22.11.1978 zemřel ve věku 63 roků P. Josef Zouhar děkan va Zvoli.
Dne 1.11.1978 dosavadní kaplan P. J. Mikukášek přeložen do Blanska. Novým kaplanem ustanoven P. Jan Peňáz (nar. 29.6.1951) ze Slavkovic farnost Jámy.

1979
Nová elektroinstalace na faře a nové dveře. Do kostela 3 ks akumulačních kamen.
Senetářov – opravena dlažba kolem kostela.

1980
Kotvrdovice – nová venkovní omítka. Oltář obrácen k lidem, do kaple dán Medkův obraz Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, nové osvětlení a vymalováno.

1981
V Jedovnicích položena nová dlažba z rumunského mramoru (170 000 Kč), opraveny lavice, vyasfaltován dvůr na faře a postavena garáž.

1982
Položeny obkladní desky kolem vnitřku kostela a za nimi zavedeny větrací prostory.
P. Jan Peňáz odchází do Moutnic a na jeho místo od 1.11.1982 nastoupil P. Vojtěch Kodet (nar. 20.5.1956) z Malého Beranova farnost Jihlava.

1983
Svěcení nových varhan 28.8.1983 v ceně 375 600 Kč. Prelát L. Horký udělil 1.10 svátost biřmování 110 biřmovancům.
Dne 1.7.1983 odešel P. V. Kodet za kaplana do Zábrdovic. Na jeho místo nastoupil P. Antonín Špaček (nar. 3.4.1957) z Tiché u Frenštátu.

1984
Opravena omítka na celém kostele, nové okapy, nová vazba a krytina nad Božím hrobem. Koupeno 6 kubíků dubových fošen na nové lavice a 1 sada trubkového lešení bez podlážek.
Senetářov – pořízen reliéf sv. Josefa od L. Kolka a dána nová socha gotické Madony od ak. malíře Sysla.

1985
Jedovnice – 24.8.1985 oslavy 200 let posvěcení farního kostela za účasti 20 kněží a preláta L. Horkého.
Vymalována sakristie a vchod do kostela, nové schodiště.
Rudice – oprava kaple, nová střecha, okapy, upraven vnitřek (oltář).

1987
Jedovnice – oprava kříže u kostela, 2 nové komíny na faře, zakoupeno 6,6 kubíků fošen na lavice.
Kotvrdovice – vymalování kaple, mozaika kolem obrazu, nový svatostánek a osvětlení.
Dne 1.8.1987 - kaplan P. Antonín Špaček je přeložen do Drnovic u Vyškova. Na jeho místo nastupuje P. Josef Chyba (nar. 26.1.1960) z Brna.

1988
Na faře nová omítka hospodářských budov, nové zdi po obou stranách fary, zábradlí kolem schodů ke kostelu.
Vilémovice – nová křížová cesta od Sabiny Kratochvílové, nový zvon se zvoněním a oprava věže.

1989
V červenci místo kaplana J. Chyby, který je přeložen do Dyjákovic, přichází P. Václav Trmač (nar. 15.3.1959) z Tišnova.
Dne 12.11.1989 se kanonizace sv. Anežky v Římě zúčastnil 1 náš farník František Zouhar.

1990
Senetářov – přemístění sochy sv. Josefa.
V srpnu místo kaplana V. Trmače přišel P. Jiří Hasoň (nar. 26.5.1961) z Lužice.

1991
V Senetářově 7.7.1991 posvětil biskup V. Cikrle kostel a nové varhany (240 000 Kč) od firmy Žloudek – Kubát. Zavedení plynu do kostela.
V září odešel P. J. Hasoň do Horní Slatiny, na jeho místo přišel P. Pavel Koutník (nar. 23.7.1965) z Brna Králova Pole.

1992
Plynofikace kostela. Kaplan Pavel Koutník je od 1.9. přeložen do Brna (u Tomáše) a zde ho vystřídal P. Petr Havlát z Vranova u Brna.

1993
Kolem stavby kaple v Rudici se všechno vleče a lidi ztrácejí trpělivost. Ani se jim nedivíme.

1994
O prázdninách v důsledku ucpané kanalizace došlo k vytopení kostela. Voda ze hřbitova tam vnikla Božím hrobem. Všude v kostele bylo plno bláta, musely se odklidit lavice a sušit všechny koberce.

1995
Od 1.7. odchází P. Petr Havlát do Velkých Němčic a do Jedovnic nastupuje nový administrátor P. Pavel Koutník.
Dne 25.1.1995 zemřel Mons. P. František Vavříček, který v naší farnosti působil celých 47 roků.

1996
Nové elektrické rozvody, nové zářivkové osvětlení, digitální čísla a vlastní vymalování kostela v Jedovnicích. Práce byly provedeny za hojné účasti farníků. Malířské práce provedla firma z Velkých Němčic.

1998
Nové noční venkovní nasvícení jedovnického kostela 2 reflektory. Pozlacení věčného světla.

1999
Dne 6. 7. 1999 posvěcením místa stavby je zahájena výstavba kaple sv. Barbory v Rudici. Pozemek stavby posvětil P. Vladimír Záleský, farář v Blansku. Projekt navrhla ing. arch. Petra Vorlíčková z Brna. Do konce roku 1999 byly provedeny základy stavby a zřízena vodovodní přípojka.
V Jedovnicích provedena nová kanalizace okolo kostela včetně svedení do obecní kanalizace. Jedovnický farář P.Pavel Koutník odchází na nové působiště do Benešova u Boskovic a od 15. 11. 1999 přichází z Jemnice jako farář znovu P. Václav Trmač.

2000
Na stavbě kaple v Rudici zrealizována elektrická a plynová přípojka a začalo se stavět obvodové zdivo z kamene.
V Jedovnicích pořízen nový automatický hodinový stroj ovládající zvonění a přesný čas je řízen signálem z Frankfurktu.

2001
Na rudické kapli se do konce roku 2001 podařilo provést břidlicovou krytinu včetně klempířských prací, dokončit horní část věže, vnitřní instalace, okna a dveře. V červenci je za účasti gen. vikáře P. J. Mikuláška vsazen do stavby základní kámen.
V Jedovnicích pořízeny nové okenní mříže a nové bezpečnostní zámky jako zabezpečení proti loupeži.
V Senetářově proveden na kostele nátěr fasády. Kulaté výročí 80 let oslavila Jedovnická farní hospodyně Anna Pospíšilová.

2002
Dne 21. 9. slavnostně požehnal kapli sv. Barbory v Rudici P. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na stavbě bylo odpracováno 6 666 brigádnických hodin. Celkové náklady na stavbu kaple přesáhly 4 miliony Kč. Byly to především dary a příspěvky farníků.
V Jedovnicích bylo z důvodu havarijního stavu postaveno asi 20 metrů nové zdi ve spodní časti farní zahrady. V jedovnickém kostele byla koncem roku zakoupena nová plynová kamna v hodnotě 95 000 Kč.

2003
Dne 1. 5. byla vytažena a zlikvidována již nepoužívaná naftová nádrž na hřbitově vedle kostela.
Izolační práce, drenáž a oprava fasády kaple v Kotvrdovicích.
V Senetářově opravena betonová omítka na průčelí "lodi" kostela.
Dne 14. 9. požehnal náš bývalý kaplan a administrátor P. P. Havlát nový zvon a sochu sv. Barbory v Rudici. Zvon o váze 100 kg ulila firma Kadlec.

2004
Dne 17.7. přijal po ukončení studia v Římě jáhenské svěcení v brněnské katedrále Ing. Pavel Svoboda z Jedovnic. 
Do kaple v Rudici byly zakoupeny elektronické varhany. 
Farníci z Kotvrdovic si sami opravili kapli - fasáda, střecha, odvlhčení. 
V Senetářově byly z příspěvku obce pořízeny nové koberce.

 

Některé dobové fotky se nám bohužel nepodařilo chronologicky zařadit, proto jsou uvedeny na tomto místě.

Rudice - Boží muka u kovárny, p. Vavříček v kanceláři, p. Vavříček a p. Jaroslav Opeltaner (?), Slečna, Slečna s Borkem, fara ze dvora - Slečna, Josef Flek, P. Vavříček, ministranti okopávají hřbitovní cesty, 2. zprava - Josef Zouhar, Zdislava Šebestíková z Třebechovic a Slečna, Pavel Havlát a Slečna, Prof. Zouhar a Slečna, pohled na kostel zespodu, pan farář Vavříček s tehdejším ředitelem kůru Jaroslavem Martináskem a p. Janem Peňázem. K posledním dvěma fotkám nejsou žádné informace.

 

Pokud nám může někdo z vás poskytnout jakékoliv další informace ke všem těmto i výše zobrazeným fotkám nebo zapůjčit jiné fotky ke zveřejnění na tomto místě, dejte nám prosím vědět na adrese správce webu.

 

(Text je čerpán převážně z farní kroniky. Fotky převedl do elektronické podoby ing. Josef Matuška.)

 


Zpět na úvod Historie Jedovnický kostel Obce farnosti Ohlášky Kalendář Fotky Videa Kontakty 

NAVRCHOLU.cz